Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Ábel
[ Magyar Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. október 19. kedd    Mai névnap(ok): Nándor a - a - a
A magyar-szlovák kulturális megállapodás teljes szövege
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésről


A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

 •    a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti jószomszédi kapcsolatokról és baráti együttműködésről kötött, 1995. március 19-én Párizsban aláírt Szerződéssel összhangban, valamint a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében alakult illetékes vegyes bizottságok ajánlásainak figyelembe vételével,

 •    kifejezve azon meggyőződésüket, hogy a kultúra, az oktatásügy, a tudomány, a sport és az ifjúságügy területén megvalósuló kapcsolatok fejlesztése elősegíti a nemzetek közötti jobb megértést és az országok közötti tartós együttműködést,

 •    attól az óhajtól vezérelve, hogy a kultúra, a tudomány, az oktatásügy és a sport egyedi eszközeivel erősítsék a két állam, népeik és nemzetiségeik közötti megértést, barátságot és bizalmat,

 •    arra törekedve, hogy a mindkét állam által elfogadott nemzetközi dokumentumokban foglalt célokkal és elvekkel összhangban kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésükkel, közös kulturális örökségük megőrzésével és továbbfejlesztésével egyszerre segítsék a népeik közötti közeledést és Európa kulturális integrálódását,

 •    attól a törekvéstől vezérelve, hogy nemzeti kisebbségeik létének összehasonlíthatóan teljes értékű megőrzését és gyarapítását biztosítsák, különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak a Magyar Köztársaságban élő szlovák nemzeti kisebbség illetve a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség szellemi, oktatási és kulturális igényei kölcsönösen kiegyensúlyozott kielégítésének,

   
   az alábbiakban állapodnak meg:
   
   
1. cikk

   
   A Szerződő Felek kölcsönösen fejlesztik és mind sokoldalúbbá teszik - a rendszeres tapasztalat- és információcserét is magában foglaló - közvetlen együttműködésüket a kultúra és a művészetek, az oktatás, a tudományok, a tájékoztatás, a tömegtájékoztatási eszközök felhasználása, a testnevelés és sport, valamint az ifjúsági kapcsolatok terén.
   A mind hatékonyabb együttműködés érdekében a Szerződő Felek támogatják a már meglévő közvetlen kapcsolatokat és elősegítik újabbak létesítését az állami és nem-állami, a civil, az önkormányzati, az egyházi és más szférákban egyaránt.
   
   
   
2. cikk

   

   A Szerződő Felek országaik kulturális-művészeti értékeinek kölcsönösen jobb megismertetése érdekében támogatják a kölcsönös érdeklődésen és előnyökön alapuló együttműködést és cserét a kultúra, a közművelődés, a hivatásos és amatőr művészetek valamennyi területén.
   
   Támogatják
 1.    a jelen Egyezmény tárgyát képező területeken működő művészeti intézmények és ügynökségek, könyvkiadói és könyvterjesztői szövetségek, illetőleg szervezetek, könyvtárak, művelődési otthonok, múzeumok, galériák, műemlékvédelmi intézmények, alkotóművészek, művészeti és közművelődési szakemberek, továbbá nem kormányzati szervezetek együttműködését, a kultúra valamennyi területén folyó szakember-, tapasztalat- és dokumentációcserét;

 2.    a hivatásos és amatőr művészek, szólisták és művészeti csoportok (kórusok, zenekarok, színházi társulatok és egyéb együttesek) – kereskedelmi és/vagy nem kereskedelmi alapon szervezett – cseréjét;
     képviselők küldését a másik Fél által rendezett kulturális fesztiválokra, versenyekre, szemlékre, konferenciákra, nemzetközi találkozókra, művészeti eseményekre és alkotótelepekre, valamint a másik országban szervezett nemzetközi versenyek zsűrijébe;

 3.    fotó-dokumentációs kiállítások, művészeti, periodikus és nem periodikus kiadványok, filmek és más információhordozók, partitúrák, hang- és képhordozó eszközök kulturális intézmények közötti cseréjét;

 4.    a könyvkiadó és terjesztő vállalkozások együttműködését;

 5.    olyan kulturális rendezvények közös megszervezését, amelyek témakörét az érdekeltek előzetesen egyeztették;

 6.    a másik ország művészei drámai, zenei, ének- és táncművészeti, audiovizuális és képzőművészeti alkotásainak bemutatását erre hivatott intézményeikben – kereskedelmi és/vagy nem kereskedelmi alapon;

 7.    a másik országban megjelent kiemelkedőbb irodalmi és tudományos művek fordítását és kiadását.

   
   
   
3. cikk

   

   A Szerződő Felek támogatják a Magyar Köztársaság pozsonyi Kulturális Intézete és a budapesti Szlovák Intézet tevékenységét. A két központ tevékenységére vonatkozólag külön megállapodást kötnek.
   
   
   
4. cikk

   

   A Szerződő Felek támogatják a két ország kulturális öröksége megőrzését, védelmét, kutatását és bemutatását végző intézmények együttműködését. A Szerződő Felek elbírálják a kulturális örökséget képező tárgyak visszaadására vagy cseréjére vonatkozó kölcsönös igényeket.
   
   A Szerződő Felek együttműködnek a kulturális javak jogellenes kivitele, behozatala és birtoklása megakadályozásának érdekében.
   
   
5. cikk

   

   A Szerződő Felek a jövőben is támogatják a másik Szerződő Fél országa kulturális értékeinek népszerűsítését, s együttműködnek a szerzői jogvédelem és a kulturális értékek terjesztési rendszerének tökéletesítése területén.
   
   
   
6. cikk

   

   A Szerződő Felek támogatják levéltáraik, múzeumaik, galériáik és könyvtáraik együttműködését és lehetővé teszik a másik ország tudósainak és kutatóinak az ezen intézmények állományaihoz és gyűjteményeihez való hozzáférést.
   
   
   
7. cikk

   

   A Szerződő Felek támogatják az audiovizuális művészetek területén folytatandó kereskedelmi és/vagy nem kereskedelmi együttműködést. Bátorítják a filmarchívumaik, filmforgalmazó, filmgyártó és filmszakmai intézményeik közötti - koprodukciós tervek kidolgozásában, filmek cseréjében, a másik ország nemzetközi részvétellel megrendezett fesztiváljain való kölcsönös részvételben, filmplakátok, szakmai folyóiratok és kiadványok cseréje keretében megvalósuló - együttműködést.
   
   
   
8. cikk

   

   A Szerződő Felek kölcsönösen támogatják az audiovizuális műsorsugárzás területén történő - rádió- és televízió-műsorok, rádiós és televíziós tudósítók, riporterek cseréje, valamint akkreditálása révén megvalósuló - együttműködést.
   A Szerződő Felek elősegítik, hogy a Magyar Köztársaságban élő szlovák nemzeti kisebbség és a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség megjelenítése és a róluk szóló információk kölcsönösen tágabb teret kapjanak mindkét ország közszolgálati rádiójában és televíziójában, abból a célból, hogy a két állam és polgárai kölcsönösen megismerjék egymást, s nagyobb megértés és bizalom alakuljon ki közöttük.
   
   
   
9. cikk

   

   A Szerződő Felek különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak a Magyar Köztársaságban élő szlovák, illetve a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség szellemi, oktatási-kulturális igényei kielégítésének, ezért
 1.    támogatják a két országban élő nemzeti kisebbségek kultúrájának, oktatási rendszerének, identitásának, valamint nyelvének állapotára és fejlesztési lehetőségeire vonatkozó információcserét;

 2.    kölcsönösen biztosítják a Magyar Köztársaságban élő szlovák nemzeti kisebbség és a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség anyanyelven történő oktatási és művelődési lehetőségeinek fejlesztését, anyanyelvének oktatását; kölcsönösen megtesznek minden jogi, adminisztratív és egyéb intézkedést annak érdekében, hogy az államaikban élő említett nemzeti kisebbségek mindkét ország állami és nem állami oktatási-nevelési és kulturális intézményrendszerének keretein belül – az állami, illetve a hivatalos nyelv, valamint az ezeken folyó oktatás sérelme nélkül – anyanyelvükön tanulhassanak és művelődhessenek;

 3.    támogatják az említett nemzeti kisebbségek oktatási, kulturális szervezeteinek és intézményeinek, alapítványainak, társulásainak megalakulását és - lehetőségeik szerint - az állami költségvetésből anyagilag is támogatják tevékenységüket, valamint működésüket;

 4.    támogatják a két ország közötti kulturális kapcsolatok fejlődését szolgáló civil szervezetek és nemzetiségi szövetségek tevékenységét;

 5.    mindkét országban bevonják a nemzeti kisebbségek legitim oktatási és kulturális szervezeteinek képviselőit a nemzetiségi oktatás és kultúra kérdéseinek tárgyalásába.

   
   
   
10. cikk

   

 1.    A Szerződő Felek oktatási-művelődési rendszerük keretein belül támogatják a Magyar Köztársaságban a szlovák nemzeti kisebbség, illetve a Szlovák Köztársaságban a magyar nemzeti kisebbség nyelvét oktató vagy nyelvén folyó oktatást biztosító oktatási-nevelési intézmények, továbbá e nemzetiségek kulturális intézményeinek működtetését és tevékenységét.

 2.    A Szerződő Felek oktatási rendszerük keretein belül lehetővé teszik a Magyar Köztársaságban működő szlovák tanítási nyelvű, illetve a szlovák nyelvet oktató iskolák, a Szlovák Köztársaságban pedig a magyar tanítási nyelvű iskolák pedagógusainak, valamint a két nemzeti kisebbség identitása megőrzését elősegítő megfelelő értelmiségi hivatások és szakmák képviselőinek a nemzeti kisebbségek anyanyelvén történő képzését és továbbképzését.

 3.    A Szerződő Felek kölcsönösen támogatják a magyarországi szlovák, illetve a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség hagyományainak ápolását, műemlékeik, emlékhelyeik, kulturális javaik, valamint emlékműveik megőrzését és gazdagítását.

 4.    A Szerződő Felek egyetértenek azzal, hogy az országuk területén működő kisebbségi oktatási és kulturális intézményeknek a másik Fél oktatási, metodikai és tudományos anyagokat, szemléltető segédeszközöket, hang- és képhordozókat, szak- és szépirodalmat ajándékozzon.

   
   
   
11. cikk

   

   A Szerződő Felek támogatják a Magyar Köztársaságban felállított, a szlovák nemzeti kisebbség életmódjának és kultúrájának kutatásával foglalkozó békéscsabai Szlovák Kutató Intézet tevékenységét és működését, továbbá egy olyan dokumentációs-kutató intézmény létrehozását, tevékenységét és működését a Szlovák Köztársaságban, amely a magyar nemzeti kisebbség életmódjának és kultúrájának kutatásával foglalkozik.
   
   
   
12. cikk

   

   A Szerződő Felek tudományos és technológiai együttműködésükről külön megállapodást kötnek.
   
   
   
13. cikk

   

   A Szerződő Felek bővítik együttműködésüket és cserekapcsolataikat az oktatásügy terén. Ennek érdekében:
 1.    támogatják köz-, szak- és felsőoktatási, továbbá felnőttoktatási intézményeik, valamint az ezekhez kapcsolódó intézmények közvetlen megállapodásokon alapuló együttműködését,

 2.    szorgalmazzák az oktatásügy irányítása valamennyi szintjén működő szakemberek cseréjét,

 3.    tanulmányok folytatása, továbbképzésben való részvétel céljából diák- és hallgatói cserét folytatnak, valamint kölcsönösen tanulmányi utakat, nyelvkurzusokat és szakmai szemináriumokat szerveznek,

 4.    kölcsönösen elősegítik a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók és tudományos munkatársak tanulmányútjait, közös projektek megvalósítását szolgáló konzultációs kiküldetéseit, konferenciákon, szakmai szemináriumokon és előadásokon való részvételét,

 5.    kölcsönösen elősegítik szlovák egyetemek kihelyezett tagozatainak létesítését és tevékenységét a Magyar Köztársaságban, valamint magyar egyetemek kihelyezett tagozatainak létrehozását és tevékenységét a Szlovák Köztársaságban,

 6.    támogatják tankönyvek, a felsőoktatásban használt jegyzetek és egyéb oktatási - nevelési segédanyagok cseréjét, valamint a másik Szerződő Fél országának oktatási intézményeiben sikeresen alkalmazott oktatási módszerek és programok átvételét.

   
   
   
14. cikk

   

   A Szerződő Felek megkülönböztetett figyelmet fordítanak felsőoktatási intézményeik magyar nyelv és irodalom, illetve szlovák nyelv és irodalom tanszékeinek működésére és igényeire. Viszonossági alapon nyelvi és irodalmi vendégoktatókat – lektorokat, vendégprofesszorokat – küldenek a másik Szerződő Fél országába, résztvevőket – elsősorban tanárokat és hallgatókat – küldenek nyári nyelv- és irodalmi kurzusokra, valamint információkat cserélnek a másik országban történő nyelv- és irodalomoktatáshoz szükséges kiadványokról és szakirodalomról.
   A Szerződő Felek támogatják azt az elgondolást, hogy létesüljön szlovakisztikai központ egy kiválasztott magyarországi egyetemen és hungarológiai központ egy kiválasztott szlovákiai egyetemen.
   
   
   
15. cikk

   

   A Szerződő Felek támogatják a két államban kiadott tankönyvek – a két ország és nemzet kultúrájával, történelmével, földrajzával és néprajzával kapcsolatos kérdéseket taglaló – szövegrészeinek objektivizálási és összehangolási folyamatát. E célból szakmai vegyes bizottságot hoznak létre, mely a tudományos ismeretekkel összhangban ajánlásokat fogalmaz meg a két nemzet közti megértés és bizalom megőrzésének szándékával.
   
   
   
16. cikk

   

   A Szerződő Felek támogatják a nemzetközi oktatási, tudományos, kulturális, ifjúsági és sport- szervezetek munkájában való szoros együttműködést és az ide vonatkozó rendszeres tapasztalatcserét, továbbá az Európai Unió és az Európa Tanács adott területekre létesített programjaiban, valamint a más nemzetközi programokban való együttes részvételt is.
   
   
   
17. cikk

   

   A Szerződő Felek támogatják az ifjúságügyi együttműködést és szorgalmazzák a cserekapcsolatok bővítését – az ebben illetékes szervezetek közti megállapodások alapján.
   
   
   
18. cikk

   

   A Szerződő Felek támogatják a testnevelés, a sport és a turizmus terén folytatandó – az illetékes szervezetek közvetlen megállapodásain nyugvó – együttműködés sokoldalú fejlesztését.
   
   
   
19. cikk

   

   A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása céljából a Szerződő Felek illetékes állami szervei olyan tárcaközi együttműködési munkaterveket dolgoznak ki, amelyekben az együttműködés formáit, megvalósítása és finanszírozása módozatait egyaránt rögzítik.
   
   
   
20. cikk

   

   A jelen Egyezmény – mindkét Szerződő Fél belső jogi előírásainak megfelelően – jóváhagyásra szorul, s a jóváhagyás megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzék-váltást követő 60. nappal lép hatályba.
   
   
   
21. cikk

   

   A jelen Egyezmény érvénybe lépésével a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság viszonylatában hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködésről Budapesten 1986. október 22-én megkötött Egyezmény.
   
   
   
22. cikk

   

   A Szerződő Felek kötelezik magukat a jelen Egyezmény összes rendelkezésének belső előírásaikkal és vállalt nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban történő jóhiszemű végrehajtására.
   
   
   
23. cikk

   

   A jelen Egyezmény meghatározatlan időre szól, és az egyik Szerződő Fél által történt felmondása időpontját követően még hat hónapig marad hatályban.
   Felmondása esetén minden a jelen Egyezményen alapuló befejezetlen csereprogram, közös rendezvény vagy projekt az eredetileg meghatározott időpontig valósul meg.
   
   Kelt Budapesten, 2003. január 16-án, két eredeti példányban, mindkettő magyar és szlovák nyelven. Mindkét szöveg egyformán hiteles.
   
   
Aláírók:

a Magyar Köztársaság Kormánya nevében Görgey Gábor kulturális miniszter,
a Szlovák Köztársaság Kormánya nevében Rudolf Chmel szlovák kulturális miniszter

2003-01-17 06:47:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Verebes István - Dayka Margit (1907-1986)

Azok a nyolcvanas, kilencvenes évek

Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál

Verebes István - Jancsó Miklós (1921-2014)

Egymással, nem egymás ellen

Balogh Robert Várady Ferenc-díjat kapott

Verebes István - Gera Zoltán

Verebes István - Hátraarc

Néhány emlék egy humanistáról

Benedek Tiborra emlékeztek Békéscsabán

Búcsú Lénárt Istvántól, Papitól

Márton László az idei Artisjus Irodalmi Nagydíjas

Taki

Élt, halt a színházért

Gillham, David R. - Asszonyok városa

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]